Dataansvar – vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

Neuropsykologisk Praksis Aarhus-København sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig:

Chefpsykolog Lona Bjerre Andersen
CVRnr.: 26476232
Telefonnr.: 26 81 00 46
Mail: lona@neuropsykologiskpraksis.dk
Website: www.neuropsykologiskpraksis.dk

Valg af Data Protection Officer:

CompuGroup Medical Danmark A/S
8210 Aarhus V
CVRnr.: 24210529
Telefonnr.: 88168793
Mail: info.dk@cgm.com
Website: www.cgm.com

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Det kan fx være ifm. opstart af et samtaleforløb, hvor du bl.a. bedes afgive oplysninger som navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og cpr.nr., således klinikken kan oprette en journal og kontakte dig ved behov undervejs i et aftalt forløb. Ved den indledende kontakt oplyses du om vores privatlivspolitik, og ved opstarten af samtaleforløbet vil du ved første samtale endvidere blive uddybende informeret om privatlivspolitikken.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, sker det efter aftale med dig og med dit forudgående samtykke. Vi sørger også for at få dit samtykke, inden vi sender oplysninger om dig til andre, fx hvis vi er blevet bedt om at foretage en psykologisk vurdering eller en psykologisk undersøgelse. Vi oplyser dig om formålet med indhentningen og/eller afsendelsen af dine persondata og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente og/eller sende dine persondata.

Se uddybninger i det nedenstående:

Behandling af persondata

Datatyper

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • Personfølsomme data

Vi sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker:

  • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er i et forløb hos os. Når forløbet er ophørt, gemmer vi dine data fortsat jf. gældende lovgivning, herunder Psykologloven, Bogføringsloven og jf. gældende databeskyttelseslovgivning.

Klientjournaler, som i denne klinik omfatter journaler for psykologsamtaleforløb og udredninger/psykologiske undersøgelser af forskellige typer samt psykologiske vurderinger og udtalelser, skal jf. Psykologloven gemmes i mindst 5 år. Såfremt der foreligger en særlig grund, kan vi gemme journalmateriale længere tid end 5 år.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører, med mindre der foreligger samtykke fra dig, eller vi er forpligtede hertil ved lov.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Cookies kan ikke indeholde virus og indeholder ikke personlige oplysninger. En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Klinikken anvender cookies til generel statistik ift. hvor mange der besøger hjemmesiden, hvilke sider der kigges på og hvornår. Desuden anvendes cookies til at målrette annoncer vedr. klinikkens tilbud overfor relevante målgrupper. Klinikken forsøger løbende at gøre hjemmesiden interessant og relevant ift. brugerne, ligeledes at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger/placeres cookies, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Det er muligt at slette eller blokere for cookies, se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hjemmesiden indeholder cookies, der, ift. ovennævnte statistikanvendelse og annoncering, benytter sig af Google Analytics og Google Adwords.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne skrivelse eller på hjemmesiden under linket Kontakt.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne i denne skrivelse øverst ved den dataansvarlige ift. at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine data til Datatilsynet, for nærmere oplysninger herom, henvises der til Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ændring af privatlivspolitikken

Klinikken forbeholder sig retten til at foretage ændringer i privatlivspolitikken, og den gældende politik vil altid være at finde på klinikkens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil der blive informeret særligt herom.

___________________________

Med venlig hilsen
Lona Bjerre Andersen
Chefpsykolog & indehaver, dataansvarlig