Undersøgelsestyper og forløb

Vi undersøger skolebørn, unge og voksne. Vi er en tværfaglig klinik og laver udredning ved faggrupperne psykolog, ergoterapeut, specialpædagog og fysioterapeut.

Den psykologiske undersøgelse kan have forskelligt fokus. Den kan være meget specifik eller omfattende.

Vi laver specifikke, psykologiske udredninger vedr. bl.a. ADHD/ADD, autisme, herunder Aspergers Syndrom, samt kognitiv udredning og begavelsesvurdering. Vi laver desuden omfattende, psykologiske undersøgelser, især arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser, neuropsykologiske undersøgelser og neuropsykiatriske undersøgelser. I de omfattende undersøgelser er der typisk fokus på hhv. skånevilkår på arbejdsmarkedet, følger efter en hjerneskade, og på differentialdiagnostiske psykiske problemstillinger.

Vi laver desuden udredning ved ergoterapeut vedr. sansernes funktion, Sensorisk profil, samt pædagogisk observation ved specialpædagog.

I alle vores undersøgelser giver vi anbefalinger fremadrettet på baggrund af de vurderede problemstillinger og ressourcer. Anbefalingerne kan fx. angå selvforståelsessamtaler ift. en given psykisk diagnose, uddannelses- og beskæftigelsesrettede anbefalinger, eller anbefalinger til forældre og skoleregi, desuden strategier i hverdagen ift. at varetage dagligdagsudfordringer samt anbefalinger ift. at fungere i sociale fællesskaber.

Fra undersøgelsens start til slut går der 1-2 måneder.

Undersøgelsen finder sted i klinikkens lokaler i Aarhus eller København. I nogle situationer kan undersøgelsen foregå i hjemmet eller på rekvirentens lokalitet.

Vi tilstræber en afslappet og tryg atmosfære.

Vi er et team af autoriserede og højt specialiserede psykologer, ergoterapeuter, specialpædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut med mange års erfaring indenfor psykiatriske og neuropsykologiske problemområder.

Vi anvender altid nyeste viden og afholder altid intern konference og/eller supervision vedr. de vurderinger og anbefalinger, som vi giver i udredningerne.

Klinikken er desuden VISO-leverandør og foretager også udredninger i særligt komplicerede sager for Socialstyrelsen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

Nedenfor ser du den typiske sagsgang ved en omfattende psykologisk undersøgelse.

Undersøgelsesproces

indkaldelse

Opstart

Rekvirenten/anmoder af undersøgelsen kontakter klinikken, gerne via mail. Undersøgelsen tilrettelægges i samarbejde mellem rekvirent og klinikken. Sagspapirer vedr. situationen ønskes tilsendt klinikken forud for undersøgelsen. Som privatperson kan du skrive sikkert og vedlægge dokumenter sikkert via hjemmesidens kontakt-mulighed. Som offentlig myndighedsperson kan du enten også sende sikkert direkte til klinik-mailen, eller via E-boks Erhverv på klinikkens CVR-nr.: 26476232. Undersøgelsen finder sted i klinikkens lokaler i Aarhus eller København. I nogle situationer kan undersøgelsen forgå i hjemmet eller på rekvirentens lokalitet. Der tilstræbes en afslappet og tryg atmosfære med hyppige pauser.

testning

Interview, screening, testning

Undersøgelsestiden vil typisk være mellem 3 – 8 timer fordelt over en eller flere gange, afhængig af undersøgelsestypen. Undersøgelsen består typisk af interview, screening og konkrete tests, som personen skal løse, desuden foregår samtale vedr. personens oplevelse af sin situation, problemstillinger, ønsker og behov. Pårørende eller andre, som kender personen godt, vil også ofte blive interviewet vedr. deres oplevelser og indtryk. Der kan også være spørgeskemaer, som både personen selv og andre bedes besvare. Ved undersøgelse af børn og unge inddrages forældre eller støttepersoner, og der vil være interview med forældre, desuden ofte med en lærer eller pædagog, endvidere kan der være en observation på institution/bosted eller på skole/uddannelsesinstitution.

tilsendelse af rapport

Tilsendelse af rapport

Rekvirenten tilsendes den færdige undersøgelsesrapport 2-3 uger efter endt undersøgelse. Personen, eller forældremyndighedsindehaverne, sendes også kopi af rapporten, og forinden den endelige udformning vil personen, eller forældremyndighedsindehaverne, desuden have haft rapporten til gennemsyn. Der er vægt på tydelighed i konklusion og anbefalinger for fremtiden. Der er svar på de i anmodningen stillede spørgsmål.

tilbagemelding

Tilbagemelding

Psykologen giver en tilbagemelding på undersøgelsen ved telefonsamtale, et møde eller en samtale i klinikken. Personen er velkommen til at invitere andre personer til at deltage, fx familiemedlemmer, mentor, kontaktperson og sagsbehandler. I børnesager vil forældre og andre relevante personer omkring barnet deltage.
Ved tilbagemeldingen gives uddybende forklaringer vedr. undersøgelsens resultater, vurderinger og anbefalinger.

Formål

Undersøgelsens formål er at blive klogere på personens problemstillinger og funktionsniveau, styrker og udfordringer, og på den baggrund give anbefalinger for fremtiden, at pege på hensigtsmæssige tiltag fx. mht. skole-, uddannelses- eller arbejdssituation, bosituation samt behandlingsmæssige og pædagogiske tiltag.

Indhold

En undersøgelse omfatter interview, screening og testning ift. de spørgsmål, som rekvirenten af undersøgelsen ønsker svar på. Undersøgelsen kan angå enkelte eller flere områder, som ønskes undersøgt. Afhængig af den præcise undersøgelsestype vil der oftest være fokus på nogle af nedenstående områder:

  • Vurdering af begavelsesniveau
  • Vurdering af kognitiv profil; svage og stærke sider i det kognitive funktionsniveau, bl.a. på de kognitive domæner: Opmærksomheds- og koncentrationsfunktion samt tempo, indlæring og hukommelse, sprogfunktion, visuel funktion og eksekutiv funktion
  • Vurdering af psykisk funktion, herunder om der er tale om en psykisk lidelse, fx. angst, depression, ADHD, autismespektrum forstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller anden psykisk lidelse
  • Vurdering vedr. differentialdiagnostik
  • Vurdering af prognose
  • Samlet konklusion vedr. funktionsniveauet, herunder vurdering af primære problemstillinger og styrkeområder samt overvejelser vedr. undersøgelsens resultater og sammenhænge
  • Anbefalinger for fremtiden på kort og lang sigt på baggrund af resultaterne, herunder hensigtsmæssige konkrete strategier og overordnede tiltag
  • Undersøgelsesrapporten beskriver ovenstående. Resultater, konklusion og anbefalinger uddybes ved samtale eller møde for de ønskede parter efter endt undersøgelsesforløb

Prisen aftales i den enkelte sag afhængig af undersøgelsestype og omfang.

Klik her for at se og læse om vores test-psykologer

Du skriver sikkert og krypteret til os på denne formular.