Undersøgelsestyper og forløb

Den psykologiske undersøgelse kan have forskelligt fokus. Den kan være meget specifik eller være omfattende.  Vi laver specifikke udredninger vedr. ADHD/ADD og autisme, herunder Aspergers Syndrom, personlighedsforstyrrelser, angst og depression m.m. Vi laver desuden omfattende neuropsykologiske, personlighedspsykologiske og neuropsykiatriske udredninger. I alle vores undersøgelser giver vi anbefalinger fremadrettet på baggrund af de vurderede problemstillinger og ressourcer. Anbefalingerne kan fx. angå selvforståelsessamtaler ift. en given psykisk diagnose, uddannelses- og beskæftigelsesrettede anbefalinger, eller anbefalinger til forældre og skoleregi, desuden strategier i hverdagen ift. at varetage dagligdagsudfordringer samt anbefalinger ift. at fungere i sociale fællesskaber.

Fra undersøgelsens start til slut går der 2-4 uger.

Undersøgelsen finder sted i klinikkens lokaler i Aarhus eller København. I nogle situationer kan undersøgelsen foregå i hjemmet eller på rekvirentens lokalitet. Der tilstræbes en afslappet og tryg atmosfære.

Vi undersøger skolebørn, unge og voksne.

Klinikken er VISO-leverandør og foretager også udredninger i særligt komplicerede sager for Socialstyrelsen, Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.

Vi er et team af autoriserede og højt specialiserede psykologer med mange års erfaring indenfor psykiske og neuropsykologiske problemområder. Vi anvender altid nyeste viden og afholder altid intern konference vedr. de vurderinger, som vi giver i udredningerne.

Undersøgelsesproces

indkaldelse

Indkaldelse

Rekvirenten/anmoder af undersøgelsen bedes kontakte klinikken, gerne via mail. Undersøgelsen tilrettelægges i samarbejde mellem rekvirenten og klinikken. Sagspapirer vedr. klientens situation ønskes tilsendt klinikken forud for undersøgelsen, gerne elektronisk via E-boks Erhverv på klinikkens CVR-nr.: 26476232. Undersøgelsen finder sted i klinikkens lokaler i Aarhus eller København. I nogle situationer kan undersøgelsen forgå i hjemmet eller på rekvirentens lokalitet. Der tilstræbes en afslappet og tryg atmosfære med hyppige pauser.

testning

Testning

Undersøgelsestiden vil typisk være mellem 3 – 8 timer fordelt over nogle gange, afhængig af undersøgelsestypen. Undersøgelsen består af konkrete tests, som klienten skal løse, desuden foregår samtale vedr. klientens oplevelse af sin situation, problemstillinger, ønsker og behov. Personer, som kender klienten godt, vil også blive interviewet vedr. deres oplevelser og indtryk. Der vil også være spørgeskemaer, som både klienten og andre bedes besvare. Ved undersøgelse af børn og unge inviteres forældrene eller støttepersoner med til undersøgelsen, og der vil være interview med fx. lærere, pædagoger samt evt. observation i institution eller skole.

tilsendelse af rapport

Tilsendelse af rapport

Rekvirenten tilsendes den færdige undersøgelsesrapport 2-3 uger efter endt undersøgelse. Klienten, eller forældremyndighedsindehaverne, sendes også kopi af rapporten, og forinden den endelige udformning vil klienten, eller forældremyndighedsindehaverne, desuden have haft rapporten til gennemsyn. Der er vægt på tydelighed i konklusion og anbefalinger for fremtiden. Der er svar på de i anmodningen stillede spørgsmål.

tilbagemelding

Tilbagemelding

Psykologen giver en tilbagemelding på undersøgelsen ved telefonsamtale, et møde eller en samtale i klinikken. Klienten er velkommen til at invitere andre personer til at deltage, fx familiemedlemmer, mentor, kontaktperson og sagsbehandler. I børnesager vil forældre og andre relevante personer omkring barnet deltage.
Ved tilbagemeldingen gives uddybende forklaringer vedr. undersøgelsens resultater, vurderinger og anbefalinger.

Formål

Undersøgelsens formål er at blive klogere på personens problemstillinger og funktionsniveau, styrker og udfordringer, og på den baggrund give anbefalinger for fremtiden, at pege på hensigtsmæssige tiltag fx. mht. skole-, uddannelses- eller arbejdssituation, bosituation samt behandlingsmæssige og pædagogiske tiltag.

Indhold

En undersøgelse omfatter samtale og testning ift. de spørgsmål, som rekvirenten af undersøgelsen ønsker svar på. Undersøgelsen kan angå enkelte eller flere områder, som ønskes undersøgt. Afhængig af den præcise undersøgelsestype vil der oftest være fokus på nogle af nedenstående områder:

  • Vurdering af begavelsesniveau
  • Vurdering af kognitiv profil; svage og stærke sider i det kognitive funktionsniveau, bl.a. på de kognitive domæner: Opmærksomheds- og koncentrationsfunktion samt tempo, indlæring og hukommelse, sprogfunktion, visuel funktion og eksekutiv funktion
  • Vurdering af psykisk funktion, herunder om der er tale om en psykisk lidelse, fx. angst, depression, ADHD, autismespektrum forstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller anden psykisk lidelse
  • Vurdering vedr. differentialdiagnostik
  • Vurdering af prognose
  • Samlet konklusion vedr. funktionsniveauet, herunder vurdering af primære problemstillinger og styrkeområder samt overvejelser vedr. undersøgelsens resultater og sammenhænge
  • Anbefalinger for fremtiden på kort og lang sigt på baggrund af resultaterne, herunder hensigtsmæssige konkrete strategier og overordnede tiltag
  • Undersøgelsesrapporten beskriver ovenstående. Resultater, konklusion og anbefalinger uddybes ved samtale eller møde for de ønskede parter efter endt undersøgelsesforløb

Prisen aftales i den enkelte sag afhængig af undersøgelsestype og omfang.

Klik her for at læse om testkonsulenter
Kontakt os