VISO

Klinikken er VISO-leverandør for Socialstyrelsen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på skolebørns-, unge- og voksenområdet på følgende fagfelter:

  • Udviklingshæmning (skolebørn, unge og voksne)
  • Autismespektrum forstyrrelse (unge og voksne)
  • Demensområdet (unge og voksne)
  • Erhvervet Hjerneskade (unge og voksne)

Fagfelterne omfatter en række kombinationsproblematikker, fx. de nævnte områder i kombination med psykisk sygdom, problemadfærd på forskellig vis samt specifikke lidelser, fx. Huntingtons Sygdom ifm. demenssygdom.

Hvad er VISO?

VISO er en national enhed under Socialstyrelsen.

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet i hele Danmark.

VISO-forløb kan bl.a. handle om at øge forståelsen af en særlig eller problematisk adfærd hos fx. personen med autisme og/eller udviklingshæmning eller demens samt rådgivning til personaler ift. pædagogiske tilgange og strategier. I nogle situationer kan rådgivningen forudsætte en udredning af borgerens vanskeligheder.

Viden til Gavn

Et VISO-forløb skal gavne den enkelte borger og de personaler, som arbejder med borgeren på socialområdet eller specialundervisningsområdet. Derfor lægges der vægt på, at den viden, der oparbejdes i et VISO-forløb, også bliver anvendt i praksis under og efter forløbet.

Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København arbejder for, at specialviden omsættes til en meningsfuld praksis med individuelle løsninger, der har borgeren i centrum. Vi har langvarig og specialiseret erfaring med fagområderne.

Henvisning til VISO

Det er VISOs centrale enhed, som er beliggende i Odense, der tager stilling til henvendelser vedr. ønske om et VISO-rådgivningsforløb.

VISO tager ved henvendelsen stilling til, om behovet falder inden for VISOs formål samt hvilke VISO-specialister, der skal inddrages, når en VISO-sag søsættes.

Både kommunale sagsbehandlere, borgere og pårørende samt borgers netværk i øvrigt kan kontakte VISO mhp. drøftelse vedr. ønsket om et VISO-forløb.

Et VISO-forløb varer oftest fra få måneder til maksimalt 8 måneder.

Vedr. yderlige viden og henvendelse til VISO, se: www.socialstyrelsen.dk/viso/om-viso.