VISO-leverandør

Klinikken er VISO-leverandør for Socialstyrelsen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på børne-, unge- og voksenområdet vedr. følgende fagfelter:

  • Udviklingshæmning (børn, unge og voksne)
  • Autismespektrum forstyrrelse (unge og voksne)

Fagfelterne omfatter også en række kombinationsproblematikker til udviklingshæmning og autismespektrum forstyrrelser. Som leverandører har vi en høj specialiseret viden om og stor erfaring med VISOs målgrupper. Vi tilbyder specialiserede og skræddersyede udredninger og rådgivningsforløb til fagfolk, borgere og pårørende inden for de aftalte rammer på området. Fagfolk kan fx være personaler på et bosted eller socialrådgivere på myndighedsniveau.

Klinikken har 8 VISO-specialister, som yder rådgivning i VISO-sagerne. Et VISO-forløb varer oftest fra få måneder til maksimalt 8 måneder.

Hvad er VISO?

VISO er en national enhed, som rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet. Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis for henvenderen, og der kan sættes forløb i gang efter henvendelse til Socialstyrelsen, som visiterer forløbene.

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Hvis du vil have mere viden om henvisning til VISO og indholdet i et forløb, kan du se mere på: www.socialstyrelsen.dk/viso/om-viso. Du kan også læse om lovgivningen nederst på denne side.

Eksempler på rådgivning

Et rådgivningsforløb sammensættes individuelt afhængig af sagens problematik og dybde. Emner for rådgivning kan blandt mange andre være temaer omkring udviklingshæmning, adfærd og relationelle behov, viden om særlige syndromer og kombinationsdiagnoser i forbindelse med udviklingshæmning og autisme, eller rådgivning om den særlige neuropædagogiske profil hos den enkelte borger og hvilke pædagogiske specialtilgange, der kræves hos personalet.

Eksempler på udredning

Et udredningsforløb sammensættes målrettet, således det matcher den enkelte borgers problemstillinger og behov samt henvenders behov. Udredning omfatter fx struktureret observation af borgeren i sin dagligdag, interviews af personale og pårørende, testning og screening m.m. Det kan dreje sig om udredning af komplekse kombinationsproblematikker i forbindelse med udviklingshæmning og autisme, eller det kan dreje sig om afdækning af kognitivt og funktionsmæssigt niveau samt følelsesmæssige og sociale vanskeligheder og styrker. Udredning foretages for bedst muligt at opnå en øget forståelse af borgerens funktionsevne og adfærd og som grundlag for tilrettelæggelse af konkrete og specifikke strategier i et rådgivningsforløb.

Viden til Gavn

Et VISO-forløb skal gavne den enkelte borger og de personaler, som arbejder med borgeren på socialområdet eller specialundervisningsområdet. Derfor lægges der vægt på, at den viden, man oparbejder i et VISO-forløb, også bliver anvendt i praksis under og efter forløbet. Neuropsykologisk Praksis Aarhus-København arbejder i hver enkelt sag for, at såvel udredningsresultater, som viden og rådgivning i et rådgivningsforløb, omsættes til en meningsfuld praksis med individuelle løsninger, der har borgeren i centrum.

Lovgivningen, hvor VISO beskrives

Specialrådgivning

  • Specialrådgivning efter servicelovens § 13, stk. 1, skal være individuel og helhedsorienteret. Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om kompensations- og støttemuligheder, om målgruppen, om processer i komplekse sager eller om metoder og værktøjer, som knytter sig til et specialrådgivningsforløb for en bestemt målgruppe eller ydelse.

Udredning

  • Udredning efter servicelovens § 13, stk. 2, omfatter en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af for eksempel en funktionsevne/funktionsnedsættelse og/eller andre forhold, der har eller kan få betydning for en persons fremtidige livssituation.

Tilvejebringelse og koordination af specialrådgivning på det mest specialiserede specialundervisningsområde

  • VISO tilvejebringer og sikrer en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Stk. 2. Målgrupperne for specialrådgivning efter stk. 1 er børn, unge og voksne med synshandicap og epilepsi, børn og unge med hørehandicap og døvblindhed, førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder samt deres pårørende og fagprofessionelle, som arbejder med de nævnte målgrupper.

Stk. 3. Specialrådgivning efter stk. 1 omfatter blandt andet:

1) Rådgivning og vejledning.

2) Udredning.

3) Undervisning og kurser.

4) Videns-udvikling og -formidling.