Undervisning

Der tilbydes undervisning, kurser og foredrag vedr. social- og sundhedstemaer, psykiatriske problemstillinger, almenpsykologiske og neuropsykologiske emner samt pædagogik og behandling. Undervisningen retter sig til fagpersoner, fx. personalegrupper ved bosteder, behandlingsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner med specialpædagogik, specialskoler, specialefterskoler, patientforeninger og andre med faglig interesse.

Aktiviteten foregår i klinikkens lokaler eller “ud af huset”. For den lille gruppe eller den større forsamling.

Undervisning baseret på deltager-cases tilrettelægges gerne.

Der anbefales altid relevant litteratur inden for det pågældende emne.

Kursusbevis udarbejdes efter ønske.

Eksempler på kurser 

 • MAPP: Metode til Kortlægning af Adfærd og Pædagogisk Praksis; hvordan modellen kan hjælpe til nye og forbedrede pædagogiske strategier
 • Observationsmetodik; observationens fokus, observationstyper og traditioner, observatørens rolle. Observationsnotat/-rapport.
 • Risikofaktorer og beskyttende faktorer ift. grænseoverskridende adfærd hos borgere med lav funktionsevne
 • Personalets forståelse for psykologiske faktorer hos mennesker med udviklingsforstyrrelser
 • Udadreagerende adfærd hos borgere med udviklingshæmning; forståelse, forebyggelse og håndtering
 • Autisme, angst og skolevægring; symptombillede, fokuspunkter i skole/uddannelse og hjem/kommune, helhedsorienteret pædagogisk tilgang
 • Dysleksi; it-hjælpemidler i skolen, under uddannelse og hjemme: Demonstration og læring samt selvudvikling
 • Angstlidelser og depressionsformer; symptomer, komorbiditet, prognose og behandling
 • ADHD-typer og autismespektrum forstyrrelser; kernesymptomer gennem barndom og voksenalder m.m.
 • Adfærdsændringer; adfærdsregistreringer, forståelsesmåder og tilrettelæggelse af forandringer samt evaluering
 • Skizofreni og personlighedsforstyrrelser; symptomer, typer, forsvarsmekanismer og behandling
 • ICD-11-diagnoser; fremtidige ændringer vedr. udviklingsforstyrrelser og betydning for behandling og pædagogik
 • Den neuropædagogiske tilgang; nøglebegreber og behandlingsimplikationer samt pædagogiske tilgange
 • Den Neuropsykologiske/Børneneuropsykologiske Undersøgelse; historie, struktur, tilrettelæggelse, valg af tests, rapportopbygning og formidling
 • Hjernens struktur og funktion samt rehabiliteringsprincipper
 • Vaskulær demens, Frontotemporal demens, Alzheimers demens; symptomer, ligheder og forskelle, behandling og kompensation
 • Huntingtons Sygdom; symptomer og sygdomsudvikling, risikopersoner, ramte og pårørende – hvad kan psykologsamtaler bidrage med?

Kontakt klinikken vedr. specifikke emner eller særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
Honorar efter aftale.