Profil

Vi er en privat specialklinik indenfor det neuropsykologiske og neuropsykiatriske område med en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af psykologer, ergoterapeuter, specialpædagoger, fysioterapeut og sygeplejerske.

Vi arbejder med udredning, rådgivning, supervision, undervisning og behandling i komplekse sager på special-, social- og sundhedsområdet.

Vi arbejder med skolebørn, unge og voksne, pårørende og personalenetværk. Nogle opgaver varetages i klinikken, enten i Aarhus eller København, andre opgaver varetages ude på bosteder, uddannelsesinstitutioner, skoler eller i privat hjem. Kontakten til os foregår ved fysisk møde eller virtuelt.

Vi arbejder metodisk med en vifte af forskellige tilgange og konkrete redskaber. Vi indgår aftaler, planlægger og arbejder med de metoder, som giver bedst mening i den pågældende situation. Vores grundlæggende metodiske udgangspunkt er forankret i specialiseret neuropsykologisk viden og neuropædagogik samt viden om kognition og kognitiv-adfærdsterapeutiske behandlingsmetoder. Vi tænker tværfagligt, og bl.a. i VISO-rådgivning er vi forskellige fagpersonaler på problemstillingen.

Vi lægger vægt på udvikling af pædagogiske materialer i praksis samt undervisning, rådgivning og supervision af fagligt personale. I udredningsforløb, fx. neuropsykologiske undersøgelser, hvor diagnoser eller uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder er i fokus, lægger vi vægt på brug af de bedste testredskaber udover grundigt interview.

Vi opdaterer konstant vores egen viden. Det sker ved deltagelse på nationale og internationale konferencer, kurser, fagmøder og ved supervision. Vi opdaterer også andre fagpersoner ved de fagarrangementer, hvor de er os, der er oplægsholdere, rådgivere eller supervisorer.

Metoder

Neuropsykologisk viden har udgangspunkt i hjernens funktion, herunder viden om intellektuelle, følelsesmæssige og sociale styrker og udfordringer i funktionsniveauet. Den neuropsykologiske tilgang har fokus på forbindelsen mellem funktionsniveauet og adfærden. Dette implicerer bl.a. viden om måder, man kan gribe ting an på, fx: Indlæres helst på auditiv eller visuel vis, hvordan opnås bedst mulig koncentrationsevne, og hvordan opnås bedst muligt overblik over en kompleks sammenhæng? Både i udredningssammenhænge og i forbindelse med rådgivningsforløb, supervision og samtaleforløb er neuropsykologisk viden bl.a. væsentlig i forhold til at finde effektive strategier over for de problemstillinger, der opleves.

Neuropsykiatrisk viden indgår i de fleste opgaver, vi er engageret i. Det kan fx. dreje sig om at give psykoedukation om en psykisk lidelse som del af et samtaleforløb; hvilke symptomer gør sig typisk gældende, og hvordan spiller den psykiske lidelse ind i livet hos den pågældende klient, der er i samtaleforløb hos psykologen. Det kan også dreje sig om at rådgive om strategier overfor vanskeligheder afstedkommet af en psykisk lidelse til et personale, som arbejder på et bosted eller til pårørende, som er tæt på personen med psykisk lidelse. Vi giver “undervisningsbidder” dér, hvor det giver mening ift. den enkelte eller personalegruppen. Vi tilrettelægger også undervisning, hvor viden om og behandling af en psykisk lidelse er i fokus, se også: Undervisning

Neuropædagogisk tilgang anvendes især i rådgivningsforløb overfor fagligt personale, som arbejder med borgere, der har en svært nedsat funktionsevne. Vi har udviklet materialet MAPP; Model til kortlægning af Adfærd og Pædagogisk Praksis. MAPP er en praksisnær analysemodel, hvormed den professionelle kan få mulighed for at skabe sig et systematisk og grundigt overblik over en borgers komplekse profil og neuropædagogiske behov. Modellen skaber et visuelt og pædagogisk overblik i en overskuelig ramme ud fra ofte komplekse, forskelligartede og uigennemskuelige informationer. Målet er ikke at forenkle årsager til borgerens adfærd, men at forbedre og retningssætte de indsatser, som de professionelle anvender mhp. at give den bedst mulige effekt af personalets indsats. MAPP består af et grundlæggende oversigtsskema, som er hovedmodellen, og dertil 7 hjælpeskemaer. Skemaerne er samlet i et hæfte, som kan udleveres til alle deltagere/personaler. Desuden findes en manual til supervisor/rådgiver med forklaring vedr. udfyldningen af oversigtsskemaet og hjælpeskemaerne. MAPP er udviklet på baggrund af klinikkens mangeårige erfaringer med supervision og rådgivning til personalegrupper, der arbejder på fx bosteder med borgere med svært nedsat funktionsevne, se også: MAPP

Tværfagligt samarbejde er i højsædet hos os ift. at rådgive borger, pårørende og fagligt personale, som oplever at stå i udfordrende situationer. Ofte implicerer en kompleks problemstilling ikke kun faglig viden fra én bestemt faglig orientering, men derimod fra flere og forskellige tilgange og fagområder, fx. fra både en ergoterapeut og en psykolog, eller fra både en sygeplejerske og en fysioterapeut. Klinikkens ergoterapeuter er bl.a. specialister i at afdække og rådgive vedr. sensoriske vanskeligheder. Det kan også dreje sig om konsekvenser af hjernetræthed på baggrund af hjernesygdom eller specifikke kognitive og sociale vanskeligheder. Tværfaglighed, hvor vi kombinerer vores viden fra forskellige specialer, anvender vi især i VISO-rådgivningsforløb, se også: VISO

Kognitiv terapi er en indsigtsgivende og struktureret terapiform i psykologsamtaleforløb, hvor der arbejdes ud fra aftalte temaer og emner, og der vil ofte være hjemmeopgaver mellem konsultationerne. Behandlingsforløbet evalueres jævnligt i forhold til de mål og ønsker, som er aftalt for forløbet. Tilgangen baserer sig på den grundopfattelse, at måden vi føler og oplever situationer og livsforhold på, relaterer sig til vores tanker om det, vi oplever. I konsultationen er fokus derfor ofte på nuancering og perspektivering af uforholdsmæssig negativ tænkning, hvorved mere positive følelser og øgede handlemuligheder kan fremkomme. I det psykologiske arbejde med omstrukturering af tænkningen indgår ofte opgaver eller enkle hverdagseksperimenter, hvor en given tænkemåde udfordres med henblik på positive forandringer. En opgave kan fx handle om at afprøve, om en negativ tanke holder stik eller ej. Kognitiv terapi indeholder også værdiarbejde; hvilke prioriteringer ønsker man i sit liv og hvorfor, og hvordan lever man sit liv i overensstemmelse med værdierne. Kognitive og adfærdsterapeutiske metoder er dokumenteret særligt virksomme i forhold til bl.a. angst- og depressionsproblematikker samt over for kognitive og sociale vanskeligheder, se også: Samtaler

Desuden anvendes elementer fra andre metoder, fx dynamiske og narrative metoder, low-arousal tilgang samt krisepsykologisk viden og viden vedr. sorgprocesser. En kombination af metoder og konkrete strategier er ofte hensigtsmæssig.

Værdigrundlag

Grundighed

Der laves en klar aftale om, hvad der skal arbejdes med og hvordan.

Faglighed

Inddragelse af nyeste faglige viden ift. problemstillingen.

Empati

Tid til at lytte. Interesse og indlevelse ift. situationen.

Klinikkens formål

Formålet er at bidrage til en positiv og fremadrettet udvikling for børn, unge og voksne ved hjælp af en faglig specialiseret neuropsykologisk/neuropsykiatrisk, neuropædagogisk og kognitiv tilgang. Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes behov. Den helt overordnede tilgang er anerkendende og udviklingsorienteret mhp. indsigt og bedring.

Her kan du se mere om de fagemner og metoder, vi underviser i og har skrevet om:

Udgivelser

Undervisning

MAPP