Lona er ledende psykolog og indehaver af Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København. Klinikken blev stiftet i 2007. Lona er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi samt supervisoruddannet. Desuden VISO-specialist.

Hun varetager visitations- og ledelsesopgaver, desuden kliniske opgaver vedr. udredning/undersøgelse af børn, unge og voksne, samtalebehandling samt supervisions- og undervisningsopgaver. Lona forestår klinikkens faglige udviklingsarbejde på diverse områder indadtil som udadtil i samarbejde med en række private og offentlige aktører.

Klinikken er VISO-leverandør på områderne Autisme og Udviklingshæmning, Erhvervet Hjerneskade og Demens (voksen-områder), desuden Udviklingshæmning og NCL-området/børnedemens (børneområdet). Disse forløb angår rådgivning og udredning i særligt komplicerede sager. Lona arbejder med klinikkens VISO-specialistteam, herunder ift. sagsforløb, visitation, organisation og vidensdeling.

Lona arbejder i fokusgrupper nedsat af Socialstyrelsen vedr. bl.a.  formidling af viden om beskyttende faktorer ift. udviklingshæmning og udafreagerende adfærd, hensigtsmæssige tiltag ift. social isolation hos unge med autismespektrum forstyrrelse samt vidensgruppe vedr. seksualiserende adfærd i komplekse sager.

Lona har tidligere mangeårig erfaring fra bl.a. børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midt, herunder ved alment ungdomspsykiatrisk afsnit, afsnit for personlighedsforstyrrede unge samt specialafsnit vedr. udredning og behandling af autismespektrum forstyrrelser med komorbide lidelser. Desuden har Lona erfaringer fra neuro-rehabiliteringsinstitutioner, bl.a. Hjerneskadecentret i Aarhus og Hammel Neurocenter, samt fra arbejde som specialkonsulent for kommuner vedr. psykologiske undersøgelser og vurderinger ift. uddannelses- og arbejdsmarkedet. Hun har endvidere undervist en årrække ved Aarhus Universitet vedr. børn/unge og affektive lidelser samt undervist på 2-årig kognitiv terapeutisk efteruddannelse for alment praktiserende læger, psykiatere og psykologer m.fl.

Kontakt

Værdigrundlag og metode