• Maria Alstrup

    specialpædagogisk konsulent

Maria er specialpædagogisk konsulent og har bl.a. efteruddannelse indenfor autisme-området.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme på voksenområdet.

Maria varetager VISO-opgaver overfor borgere, pårørende og personale, som angår autismespektrum-problematikker med diverse komorbide lidelser som fx angst, depression og ADHD. Hun arbejder også med problematikker relateret til lav funktionsevne samt demens. Endvidere har hun fokus på mistrivsel og problemskabende adfærd mhp. at skabe udvikling i retning af motivation og trivsel.

Svær grad af ritualiseret adfærd og udadreagerende adfærd er ofte i fokus i arbejdsfunktionen. Et tæt forældresamarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring borgeren med vanskeligheder er altid samtidigt i centrum i Marias arbejdsfunktion.

Maria har tidligere arbejdserfaringer som socialpædagog ved bosteder og behandlingshjem i Københavnsområdet for børn, unge og voksne med især autismespektrum forstyrrelser, desuden som mentor for unge med svære psykiske vanskeligheder af forskellig karakter. Endvidere har hun været beskæftiget som teamkoordinator ved bo- og dagtilbuddet Habitus i Hillerød, hvor beboerne har behov for høj grad af pædagogisk støtte, målgruppen er personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrum forstyrrelser, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning m.m.

Maria er udover at være tilknyttet klinikken også aktuelt beskæftiget som mentor ved Ungekontakten i Frederikssund Kommune for borgere med bl.a. autismespektrum forstyrrelser.

Maria har gennemført Autismepilotuddannelsen. Desuden har hun erhvervet 4-årig behandlingsuddannelse med fokus på bl.a. inddragelse af netværk omkring borgeren med vanskeligheder, etiske problemstillinger i behandlingsarbejdet samt individuelle, systemiske og organisatoriske aspekter i rådgivnings- og behandlingsarbejde. Endvidere er hun aktuelt i gang med længerevarende supervisionsuddannelse.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO